RK Wageningen

Dinsdag, 24 november 2020

Losse artikelen

Vieringen

Liturgievieringen tijdens de weekenden

Iedere zaterdag om 18.30 u: - Eucharistieviering in het Stiltecentrum

 

* Zondag 11 jan: Doop van de Heer

10.30 u: Eucharistieviering mmv jongerenkoor

               voorg.: pastoor H. ten Have

* Zondag  18 jan: 2e zondag door het jaar

10.30 u: Gezinsviering mmv kinderkoor

               voorg.: pastoor H. ten Have

 * zondag 25 jan: 3e zondag door het jaar

10.30 u: Woord-/Communieviering mmv cantoreskoor

               olv parochiële voorgangers

* zondag 1 feb: 4e zondag door het jaar

10.30 u: Eucharistieviering mmv ?

                 voorg.: pastor A. van Dijk

* zondag 8 feb: 5e zondag door het jaar

10.30 u: Eucharistieviering mmv jongerenkoor

                voorg.: pater Aristoteles

* Zondag 15 feb: 6e zondag door het jaar

10.30 u: Woord-/Communieviering mmv ?  

                voorg.: pastor H. Lucassen

 
 

Pastoraatsgroep

e-mail:

Sinds begin 2006 is Wageningen opgenomen in een groep van elf samenwerkende parochies met als consequentie dat de pastores verder terugtreden en zich profileren op één specifieke taak. Om die reden wil het bisdom de betrokkenheid van de parochianen versterken om zo het pastorale evenwicht in de parochie te kunnen behouden. Om de gemeenschap pastoraal goed te laten functioneren als een levend samenhangend geheel is het nodig om een centraal orgaan te hebben, waar alle communicatielijnen uitkomen.

Dit centrale orgaan is de pastoraatsgroep geworden! Het is het pastorale oog, oor, neus en mond van de parochie; het signaleert, geeft door, en gaat wijs om met vragen, wensen en problemen. Samenvattend: de pastoraatsgroep wordt het gezicht van de parochie - aanspreekpunt voor alle pastorale zaken binnen de rooms-katholieke gemeenschap van Wageningen.

Heel belangrijk is de coördinatie van de pastorale activiteiten en werkzaamheden. Hiervoor is de pastoraatsgroep bezig een netwerk te creëren van contacten met de verschillende groepen binnen de parochie. Wederzijdse communicatie met het secretariaat en de parochievergadering speelt hierbij een essentiële rol. Elk lid neemt een specifieke taak voor zijn rekening in dit netwerk. Naast het praktische werk van uitvoering geven van de dagelijkse pastorale zorg willen de leden van de pastoraatsgroep continu aandacht besteden voor bezinning, verdieping en vorming.

Hebt u vragen of suggesties, twijfel niet om contact op te nemen met een van de onderstaande personen!

Voorzitter
Liesbeth van der Werf
06-46832006

Sinds: 1 april 2017

 

Diaconie


Vacant

 

 

Liturgie
Marianne Albers
0317- 420357 

Sinds: 1 maart 2015

 

 

Jeudpastoraat
Nicole van Rijn
0317-316586

Sinds: 1 augustus 2014

 

  

International Catholic Comunity (ICC)
Monica Hoek- Akanyinte
Sinds: 1 maart 2016

   

 

 

Pastoraal team

PROFIEL LITURGIE:

H.W.M. (Henri) ten Have, priester, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Tevens PASTOOR

E-mail:    Afwezig: maandag

 

PROFIEL DIACONIE:

J.A.T.M. (Hans) Lucassen, pastoraal werker, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede.

E-mail:      Afwezig: maandag

 

PROFIEL GEMEENSCHAPSOPBOUW:

G.H.J.V. (Guido) Dieteren, pastoraal werker, Herenstraat 84, 3911 JG Rhenen.

E-mail:      Afwezig: zaterdag

 

PROFIEL CATECHESE:

Vacant

 

Kopij data

In onderstaande lijst zijn de kopijdata weergegeven voor TitusBreed 2016

Inleveren kopij bij lokale redacties Inleveren kopij bij redactie TitusBreed TitusBreed afleveren Wageningen (einde werkdag) Verschijnings­datum Thema
Woensdag 13 januari Vrijdag 15 januari Woensdag 27 januari Weekend 30-31 januari Veertigdagentijd
Woensdag 2 maart Vrijdag 4 maart Woensdag 16 maart Weekend 19-20 maart Pasen
Woensdag 13 april Vrijdag 15 april Woensdag 27 april Weekend 30 april-1mei Hemelvaart en Pinksteren
Woensdag 18 mei Vrijdag 20 mei Woensdag 1 juni Weekend 4-5 juni Nader te bepalen themanummer
Woensdag 22 juni Vrijdag 24 juni Woensdag 6 juli Weekend 9-10 juli Zomer
Woensdag 17 augustus Vrijdag 19 augustus Woensdag 31 augustus Weekend 3-4 september Seizoenstart
Woensdag 5 oktober Vrijdag 7 oktober Woensdag 19 oktober Weekend 22-23 oktober Herfst
Woensdag 23 november Vrijdag 25 november Woensdag 7 december Weekend 10-11 december Kerstmis

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren kopij bij: 

Site administrator

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot deze website alsmede het willen laten plaatsen van nieuwsberichten kan contact worden opgenomen met Berend Kruit ()

Vacatures

Onze Wageningse Katholieke Parochie kan niet voorbestaan zonder de vele vrijwilligers. Voor de volgende taken zijn we op zoek naar parochianen die ons hierin willen helpen:

Coventry gebed

Coventry gebed voor Vrede en Verzoening

Het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening vindt sinds mei 2014 ook elke vrijdag om plaats in Wageningen, in de dagkapel van onze Johannes de Doperkerk .Op meer dan 160 plaatsen in de wereld wordt iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur in een vergelijkbare vorm een gebedsviering voor Vrede en Verzoening gehouden, waardoor mensen zich over de hele wereld met elkaar verbonden weten.

Het gebed is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry. Daar werd in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michaels kathedraal verwoest. De inwoners van Coventry weigerden zich na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal te laten meeslepen in de orgie van wraak en gewelds denken die Europa in de jaren daarna in de ban hield. Zij zochten contact met verwoeste Duitse steden zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor Vrede en Verzoening. Over de hele wereld is daarna de “cross of nails” beweging ontstaan, genoemd naar het kruis van spijkers uit het dak van de verbrande kathedraal van Coventry (www.crossofnails.org).

Wageningen, Stad van de Bevrijding, heeft ook onder het oorlogsgeweld geleden. De Grote Kerk liep tot tweemaal toe grote schade op, onze Johannes de Doperkerk verloor zijn toren en de Doopsgezinde Kerk en de synagoge werden volledig verwoest. De werkgroep Coventry gebed van KerkNet Wageningen zorgt met een groep van twaalf voorgangers, die afwisselend de gebedsviering leiden, dat het gebed wekelijks kan plaats vinden.
Plaats: dagkapel van de Johannes de Doperkerk.
Tijd: vrijdag van 12.00-12.20u

Contactpersoon: Martin Keijbets, tel. 411109, e-mail:

 

 

 

Johannes 14 (uitgebreid)

JOHANNES 14 (uitgebreid)

 

Tijdens het laatste Avondmaal zei Jezus

tegen zijn leerlingen:

18 Ik laat jullie niet verweesd achter:

ik kom terug en zal mij aan jullie openbaren.

 

22 Judas - niet Judas Iskariot - vroeg:

Heer, hoe komt het dat u zich wel aan ons,

maar niet aan de wereld gaat openbaren?

23 Jezus gaf hem ten antwoord:

Als iernand mij liefheeft, zal hij mijn woord ter harte nemen:

dan zal mijn vader hem liefhebben

en wij zullen verblijf bij hem komen nemen.

 

24 Maar wie mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte.

Het woord dat jullie horen, is eehter niet mijn woord,

rnaar dat van de vader die mij gezonden heeft.

 

25 Dit is het wat ik jullie te zeggen had nu ik nog bij jullie ben:

26 de helper die de vader jullie in rnijn naam zal zenden,

zijn heilige geest, die zal jullie verder in alles onderrichten:

hij zal jullie alles doen begrijpen wat ik jullie gezegd heb.

 

27 Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie,

een andere dan de wereld te bieden heeft.

Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen.

28 Je hebt gehoord wat ik zei:

niet alleen dat ik heenga, maar ook dat ik bij jullie terugkom.

Als jullie mij liefhadden,

zou het jullie met vreugde hebben vervuld

dat ik heenga naar de vader,

want de vader is groter dan ik.

29 Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zo ver is,

dan zul je kunnen geloven als het zo ver is.

Eerste lezing: 2 Makk., 7, 1-2. 9-la

Eerste lezing: 2 Makk., 7, 1-2. 9-la
Uit het tweede boek der Makkabeeën

 

In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen genomen.

De koning wilde ze dwingen van het verboden Varkens­vlees te eten

door ze met roeden en' zwepen te laten geselen.

 

De eerste van hen, die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt:

Waarom wilt gij ons ondervragen en wat wilt gij van ons te weten komen?

Wij zijn bereid te sterven, liever dan de wetten van onze voorvaderen te overtreden.

 

Nadat de eerste gestorven was, riep de tweede broer kort voordat hij de geest gaf:

Booswicht,gij kunt ons wel het tegenwoordige leven ontnemen,

maar de Koning der wereld zal ons, die voor zijn wetten sterven,

laten opstaan tot een eeuwig leven.

 

Na hem werd de derde gemarteld.

Zonder enige vrees sprak hij: Ik heb deze ledematen van God gekregen

Uit eerbied voor zijn wetten doe ik er afstand van,

maar ik hoop ze eens weer terug te krijgen.

De koning en zijn omgeving stonden verbaasd over zoveel moed bij de jongeman;

die zijn folteringen zonder één moment van zwakte doorstond.

 

Toen hij dood was, werd de vierde broer op dezelfde wijze gefolterd en gepijnigd.

Op het punt te sterven riep hij nog uit: Het is niet zo erg door mensen omgebracht te worden, wanneer wij vertrouwen op Gods belofte, dat Hij ons weer zal laten verrijzen.

Voor u echter zal er geen verrijzenis tot een nieuw leven zijn!

 

Zó werden allen tot dood toe gemarteld.

Ten laatste stierf ook de moeder.

JESAJA 9

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de Heer van de hemelse machten.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.