RK Wageningen

Zaterdag, 21 september 2019

Losse artikelen

Leviticus 9

  1         De Heer zei tegen Mozes:
  2        zeg tegen de gemeenschap van Israël: 

Wees heilig, want ik, de heer, jullie god, ben heilig.
  3        toon ontzag voor je moeder en je vader,
En neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de heer, jullie god.
  4        laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden.
Ik ben de heer, jullie god. 

11        Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet.
12       leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert,
Want daarmee ontwijd je de naam van je god. Ik ben de heer.
13        Beroof niemand en pers een ander niet af.
Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit.
14        spreek geen vloek uit over een dove
En plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde.
Toon ontzag voor je god. Ik ben de heer.
15        wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt.
Trek onaanzienlijken niet voor
En zie machthebbers niet naar de ogen.
Spreek rechtvaardig recht over je naasten.
16        breng het leven van een ander niet in gevaar
door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de heer.
17       wees niet haatdragend.
Als je iemand iets te verwijten hebt,
roep hem dan ter verantwoording
en laad niet omwille van een ander schuld op je
18        door je te wreken of wrok te blijven koesteren. 

Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de heer.

JESAJA 9

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de Heer van de hemelse machten.

Eerste lezing: 2 Makk., 7, 1-2. 9-la

Eerste lezing: 2 Makk., 7, 1-2. 9-la
Uit het tweede boek der Makkabeeën

 

In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen genomen.

De koning wilde ze dwingen van het verboden Varkens­vlees te eten

door ze met roeden en' zwepen te laten geselen.

 

De eerste van hen, die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt:

Waarom wilt gij ons ondervragen en wat wilt gij van ons te weten komen?

Wij zijn bereid te sterven, liever dan de wetten van onze voorvaderen te overtreden.

 

Nadat de eerste gestorven was, riep de tweede broer kort voordat hij de geest gaf:

Booswicht,gij kunt ons wel het tegenwoordige leven ontnemen,

maar de Koning der wereld zal ons, die voor zijn wetten sterven,

laten opstaan tot een eeuwig leven.

 

Na hem werd de derde gemarteld.

Zonder enige vrees sprak hij: Ik heb deze ledematen van God gekregen

Uit eerbied voor zijn wetten doe ik er afstand van,

maar ik hoop ze eens weer terug te krijgen.

De koning en zijn omgeving stonden verbaasd over zoveel moed bij de jongeman;

die zijn folteringen zonder één moment van zwakte doorstond.

 

Toen hij dood was, werd de vierde broer op dezelfde wijze gefolterd en gepijnigd.

Op het punt te sterven riep hij nog uit: Het is niet zo erg door mensen omgebracht te worden, wanneer wij vertrouwen op Gods belofte, dat Hij ons weer zal laten verrijzen.

Voor u echter zal er geen verrijzenis tot een nieuw leven zijn!

 

Zó werden allen tot dood toe gemarteld.

Ten laatste stierf ook de moeder.

Johannes 14 (uitgebreid)

JOHANNES 14 (uitgebreid)

 

Tijdens het laatste Avondmaal zei Jezus

tegen zijn leerlingen:

18 Ik laat jullie niet verweesd achter:

ik kom terug en zal mij aan jullie openbaren.

 

22 Judas - niet Judas Iskariot - vroeg:

Heer, hoe komt het dat u zich wel aan ons,

maar niet aan de wereld gaat openbaren?

23 Jezus gaf hem ten antwoord:

Als iernand mij liefheeft, zal hij mijn woord ter harte nemen:

dan zal mijn vader hem liefhebben

en wij zullen verblijf bij hem komen nemen.

 

24 Maar wie mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte.

Het woord dat jullie horen, is eehter niet mijn woord,

rnaar dat van de vader die mij gezonden heeft.

 

25 Dit is het wat ik jullie te zeggen had nu ik nog bij jullie ben:

26 de helper die de vader jullie in rnijn naam zal zenden,

zijn heilige geest, die zal jullie verder in alles onderrichten:

hij zal jullie alles doen begrijpen wat ik jullie gezegd heb.

 

27 Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie,

een andere dan de wereld te bieden heeft.

Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen.

28 Je hebt gehoord wat ik zei:

niet alleen dat ik heenga, maar ook dat ik bij jullie terugkom.

Als jullie mij liefhadden,

zou het jullie met vreugde hebben vervuld

dat ik heenga naar de vader,

want de vader is groter dan ik.

29 Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zo ver is,

dan zul je kunnen geloven als het zo ver is.

Disclaimer newsletter ICC

1. Content

The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links

The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright

The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object. The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Privacy policy

If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

5. Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.

 

 

Coventry gebed

Coventry gebed voor Vrede en Verzoening

Het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening vindt sinds mei 2014 ook elke vrijdag om plaats in Wageningen, in de dagkapel van onze Johannes de Doperkerk .Op meer dan 160 plaatsen in de wereld wordt iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur in een vergelijkbare vorm een gebedsviering voor Vrede en Verzoening gehouden, waardoor mensen zich over de hele wereld met elkaar verbonden weten.

Het gebed is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry. Daar werd in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michaels kathedraal verwoest. De inwoners van Coventry weigerden zich na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal te laten meeslepen in de orgie van wraak en gewelds denken die Europa in de jaren daarna in de ban hield. Zij zochten contact met verwoeste Duitse steden zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor Vrede en Verzoening. Over de hele wereld is daarna de “cross of nails” beweging ontstaan, genoemd naar het kruis van spijkers uit het dak van de verbrande kathedraal van Coventry (www.crossofnails.org).

Wageningen, Stad van de Bevrijding, heeft ook onder het oorlogsgeweld geleden. De Grote Kerk liep tot tweemaal toe grote schade op, onze Johannes de Doperkerk verloor zijn toren en de Doopsgezinde Kerk en de synagoge werden volledig verwoest. De werkgroep Coventry gebed van KerkNet Wageningen zorgt met een groep van twaalf voorgangers, die afwisselend de gebedsviering leiden, dat het gebed wekelijks kan plaats vinden.
Plaats: dagkapel van de Johannes de Doperkerk.
Tijd: vrijdag van 12.00-12.20u

Contactpersoon: Martin Keijbets, tel. 411109, e-mail:

 

 

 

Vacatures

Onze Wageningse Katholieke Parochie kan niet voorbestaan zonder de vele vrijwilligers. Voor de volgende taken zijn we op zoek naar parochianen die ons hierin willen helpen:

Site administrator

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot deze website alsmede het willen laten plaatsen van nieuwsberichten kan contact worden opgenomen met Berend Kruit ()

Kopij data

In onderstaande lijst zijn de kopijdata weergegeven voor TitusBreed 2016

Inleveren kopij bij lokale redacties Inleveren kopij bij redactie TitusBreed TitusBreed afleveren Wageningen (einde werkdag) Verschijnings­datum Thema
Woensdag 13 januari Vrijdag 15 januari Woensdag 27 januari Weekend 30-31 januari Veertigdagentijd
Woensdag 2 maart Vrijdag 4 maart Woensdag 16 maart Weekend 19-20 maart Pasen
Woensdag 13 april Vrijdag 15 april Woensdag 27 april Weekend 30 april-1mei Hemelvaart en Pinksteren
Woensdag 18 mei Vrijdag 20 mei Woensdag 1 juni Weekend 4-5 juni Nader te bepalen themanummer
Woensdag 22 juni Vrijdag 24 juni Woensdag 6 juli Weekend 9-10 juli Zomer
Woensdag 17 augustus Vrijdag 19 augustus Woensdag 31 augustus Weekend 3-4 september Seizoenstart
Woensdag 5 oktober Vrijdag 7 oktober Woensdag 19 oktober Weekend 22-23 oktober Herfst
Woensdag 23 november Vrijdag 25 november Woensdag 7 december Weekend 10-11 december Kerstmis

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren kopij bij: 

Pastoraal team

PROFIEL LITURGIE:

H.W.M. (Henri) ten Have, priester, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Tevens PASTOOR

E-mail:    Afwezig: maandag

 

PROFIEL DIACONIE:

J.A.T.M. (Hans) Lucassen, pastoraal werker, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede.

E-mail:      Afwezig: maandag

 

PROFIEL GEMEENSCHAPSOPBOUW:

G.H.J.V. (Guido) Dieteren, pastoraal werker, Herenstraat 84, 3911 JG Rhenen.

E-mail:      Afwezig: zaterdag

 

PROFIEL CATECHESE:

Vacant

 

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.