RK Wageningen

Zaterdag, 8 augustus 2020

27ste zondag door het jaar C 2016

Inleiding

Habakuk 1:1-3+2:1-4
Lucas 17:5 10

Wageningen 2016

‘Hoe lang nog moet ik om hulp blijven roepen, Heer, terwijl u maar niet luistert?! Ik zie slechts verwoesting en geweld om mij heen. Waarom tolereert u dat allemaal zonder meer? Waarom laat u die ellende maar gebeuren?!’ Zo ongeveer begint de – misschien onbekende - profeet Habakuk zijn bittere klacht.

Wij mensen van de 21ste eeuw zijn er maar wat trots op, dat wij die vraag ook luidkeels durven uiten: Als er dan een God is, een liefdevolle God nog wel, waarom is er dan zoveel ellende en leed op de wereld, zonder dat er ooit ingegrepen wordt? Die vraag klink na het gebeuren van Auschwitz steeds luider, zowel uit de mond van gelovigen als ongelovigen.

We beseffen maar niet, dat die vraag als een boemerang onszelf treft. Want, heb je in de Bijbel niet gelezen, dat die vraag van alle eeuwen is? En dat al de profeten en alle gelovigen, joden, zowel als christenen, met die vraag sinds onheuglijke tijden hebben geworsteld? Dat er van Godswege een antwoord is overgeleverd: een oorverdovend, profetisch antwoord: Daarom, omdat…

Daarom…omdat jullie de liefdesrelatie met de Eeuwige hebben opgezegd. Omdat jullie de woorden van de Heer, uitgesproken op de Sinai, niet hebben gekoesterd. Omdat jullie de liefde voor de naasten niet hoog in je vaandel hebben geschreven, en niet tot topprioriteit hebben verheven. Dáárom…

Maar naast dat harde en verwijtende antwoord is er – o.a. bij Habakuk, de profeet van deze zondag – (u hebt het in de eerste lezing gehoord) een overrompelend lieve belofte: de Tsaddik, de rechtvaardige, zal leven en redding ondervinden… door zijn trouw.

Zo stond het er:

Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk op platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht weliswaar tot zijn tijd gekomen is, maar het getuigt ervan, en het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld…wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, hij of zij kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.

Bij die laatste zin (in de Griekse vertaling van de LXX) knopen de apostelen aan met hun vraag: Heer, vermeerder ons geloof! Jezus begint zijn antwoord met: …als jullie een geloof hebben als een mosterdzaadje…

We verstaan dat vaak als ‘zelfs als je geloof zo klein is als een mosterdzaadje dan nog zou een moerbeiboom met zijn taaie wortels diep in de grond, op jouw bevel zich losmaken en zich in zee storten…’

Maar je kunt die aanhef van Jezus ook heel anders verstaan. Dat doet Thomas Halik in zijn boek: De Nacht van de Biechtvader.

Thomas Halik is filosoof aan de universiteit in Praag. In de tijd van het communisme is hij in het geheim priester gewijd.

Hij schrijft: Het gaat niet om een groot geloof zegt Jezus, zo van: kijk mij eens een groot geloof hebben… het gaat om een levend geloof – hoe klein ook, zo klein als een mosterdzaadje bijvoorbeeld, maar met een enorme groeikracht. Het gaat om een geloof dat getekend is door het leven zelf.

Dat geloof mag dan ook best twijfels kennen, daar ben je mens voor. Het deelt met alles wat klein is, zijn kwetsbaarheid. Zoals alles wat er in het evangelie toe doet! Het zwakke is mijn kracht, zegt Paulus. De laatsten zijn de eersten, weet Jezus, de liefde is sterker dan de dood.


Ja, het kenmerk van een zaadje is volgens een parabel, die Jezus ooit vertelde, dat het onvruchtbaar blijft als het niet sterft. Maar als het (mosterd)zaadje wel sterft, groeit het uit tot de grootste plant in de tuin! Zou ons geloof dan niet delen in die evangelische wetmatigheid? Alleen wat sterft in liefde tot Jezus, deelt in zijn verrijzenis, kan sterker uit een crisis komen.

Onlangs vroeg een jongere aan paus Franciscus: twijfelt u nou nooit aan het bestaan van God? In zijn antwoord begon de paus met die jongeman eerst een compliment te geven: wat moedig, dat jij de páús durft te vragen naar zijn geloof! En vervolgens zei hij met een bewonderenswaardige openhartigheid: ‘Ja, als jongeman heb ik die twijfel wel degelijk gekend, maar ook als seminarist, én als gewijd priester, zelfs als bisschop en nu ook als paus’.

In iedere mens schuilt immers een Petrus. Een Petrus. die zegt: U hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan? Maar ook schuilt er in ieder van ons een ongelovige Thomas: als ik het niet zie… zal ik het zeker niet geloven. Twijfel is de tweelingbroer van het geloof…

Een geloof dat door een crisis is heengegaan, en dat als het ware met Christus uit die twijfel is opgestaan, is als het mosterdzaadje, dat uitgroeit tot zijn volle kracht, en dat spreekwoordelijke bergen verzet en diepgewortelde bomen uitrukt.

Dat laatste - van die bergen en bomen – is natuurlijk niet letterlijk te nemen. Als dat wel zo was, zouden we er maar verwaand van worden, en dan waren we nog verder van huis.

Jezus belooft inderdaad wel dat ‘een levend geloof zo klein en kwetsbaar als een mosterdzaadje’, iets onmogelijks kan voortbrengen, iets ongehoords en iets onvoorstelbaars. Daarbij valt te denken aan: dagelijks je kruis opnemen, iemand vergeven, waar ik mijzelf zou kunnen wreken, een vijand liefhebben, een vreemdeling van harte welkom heten, iets weggeven wat ik zelf nog goed zou kunnen gebruiken, gul zijn voor iemand, die niets heeft om terug te doen. Kortom, het levende geloof stelt je in staat om je naasten lief te hebben als jezelf.

Habakuk, de profeet, eindigt met ons een hart onder de riem te steken. Hij belooft ons in alle toonaarden: ook al zie je het nu nog niet, de rechtvaardige zal zeker leven door zijn trouw.

Jezus zet ons in het evangelie met beide benen op de grond. Wanneer jullie alles gedaan hebben, wat jullie is opgedragen, zeg dan maar tegen jezelf: wij zijn slechts dienaren, - slaven staat er zelfs in de grondtekst - we hebben niet meer gedaan dan wat onze plicht was.

Maar de Oudtestamentische belofte uit Habakuk
staat nog steeds stevig gegrondvest,
als een huis op de rots:
De rechtvaardige zal leven door zijn trouw.

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Wo en Vr 10:00 – 11:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.