RK Wageningen

Zondag, 27 september 2020

Het hoogfeest van kerstmis (dagmis 2015)

Jesaja 9:1-6
Johannes 1-18

Wageningen 2015 

Het Hoogfeest van Kerstmis kent - kerkelijk - twee vieringen, ieder met een eigen sfeer en ieder ook met een geheel eigen zeggingkracht. Eén viering in het holst van de nacht, als alles in diepe duisternis is gehuld en een tweede viering op klaarlichte dag. 

De eerste dienst wordt gedomineerd door het intens menselijke verhaal van de evangelist Lucas, de tweede door de mystieke hymne van Johannes, die u zo juist heeft gehoord. Beide diensten verkondigen en bezingen de komst en de geboorte van Jezus. Beide evangelisten zoeken indringend een antwoord op de vraag: Van waar…? Van waar zijt Gij gekomen? 

Lucas schrijft:

En het geschiedde
toen Maria en Jozef in Bethlehem waren,
dat de dagen van haar dragen vervuld waren.
Zij baarde haar eerstgeborene,
wikkelde hem in doeken
en legde hem in een voederbak. 

Lucas beantwoordt onze vraag 'Van waar?' in eerste instantie met: Jezus komt uit mensen. In zijn evangelie mondt heel de mensengeschiedenis uit bij hem. Hij is één van ons. Een kind is ons geboren een zoon ons geschonken. Maar Jezus is bij hem ook de-nog-steeds-Komende. 

Misschien mag je het ook zó zeggen: Lucas roept met zijn Kerstverhaal warme gevoelens bij ons wakker. Gevoelens van vertedering over de weerloosheid van de baby. Gevoelens van liefde en bescherming, zoals een vader die kent bij de geboorte van zijn zoon, gevoelens van liefde en toewijding - zoals een moeder voor het kind dat zij ten leven heeft mogen baren. Met Kerstmis buigt de volwassen, gelovige mens zich beschermend en koesterend over een kleine en kwetsbare God… 

Een Kind ons geboren, een zoon ons geschonken. 

In de meest duistere uren van haar leven bad Etty Hillesum: Het is vandaag niet de dag om te vragen wat kan U doen voor ons, oh God, maar, wat kunnen wij doen voor U? U, die nog steeds zo weerloos bent en zo kwetsbaar als iedere kleine baby in deze harde wereld. Een wereld met zij miljoenen vluchtelingen en de tallozen die vertwijfeld roepen vanwaar van wie komt mijn hulp?

Johannes vult Lucas heel nadrukkelijk aan: Gij komt van also Hooge, van also veer! Hij schrijft:

En het Woord van God
is vlees, is méns geworden
en dat mensgeworden Woord
heeft – voor goed - zijn tent onder bij ons opgeslagen. 

Met die woorden stappen we de mystieke ruimte van Johannes binnen. Vol ontzag horen we dat het Woord van God… Het Woord waarmee heel de wereld geschapen is en alle levende wezen… Dat dit machtige Woord-uit-de-hemel méns geworden is. Ja, dat dit Levende Woord als een mens van vlees en bloed zijn tent onder ons heeft opgeslagen, en dat hij voor goed zijn verblijf bij ons heeft willen kiezen.        

God-met-ons is zijn naam, Emanuel. 

Elke geboorte (hoe verheven, of hoe gewoon ook) - zegt de dichter Tagore - komt in de wereld met de boodschap, dat God nog steeds vertrouwen heeft in de mensheid. En hoezeer geldt dat woord voor deze pasgeboren baby! 

In beide evangeliën staan mensen klaar om dit Mensenkind-uit-den-Hooge te ontvangen. Johannes de doper, die zijn gehele leven gewijd heeft aan het voorbereiden van de levensweg van dit Kind, is één van hen. Hij is de lamp, Jezus het Licht, Jezus het Woord hij de stem. Stem in de woestijn, die ons toeroept: ontvang hem, open de deur van je hart, laat hem binnen in de intimiteit van je leven, doe het nú! Opdat Gods mensenliefde, zijn barmhartig omzien naar mensen een woonplaats vindt op aarde. 

Lucas heeft herders gevonden, om het mysterie van dit Kind dieper te ontvouwen. Apostelen en profeten, pastores zijn zij. Geroepen om de betekenis van dit kind door te geven van geslacht op geslacht. Ook wijst Lucas Maria aan als getuige - ons tot voorbeeld - want zij bewaarde dit alles in haar hart. 

 

Is met het Kerstverhaal van Lucas en met de mystieke hymne van Johannes de vraag 'Van waar zijt Gij gekomen?' nu definitief beantwoord?... 

Ja én Neen! 

Volmondig: Ja! Want in beide Bijbelteksten ligt het Mysterie verscholen wie Jezus ten diepste is. Wie Hij is voor ons; wie Hij is voor de wereld; wie Hij is voor God en bij God. 

Maar even volmondig: Neen! Want beide Bijbelteksten zijn nog lang geen vlees en bloed geworden in ons leven van alledag. Ook in 2016 zal er weer een Kerstmis zijn. Jaar in, jaar uit, eeuw na eeuw moeten mensen deze geboorte gedenken en overwegen. Daarbij zullen ze steeds vragen en blijven zingen: Van waar zijt Gij gekomen? 

Die vraag graaft dieper dan een sterfelijk mens zelfs maar kan vermoeden. Het uiteindelijke antwoord ligt voorbij onze woorden. Het uiteindelijke antwoord is woordeloos: een oorverdovend stilzwijgen, vol van heilig ontzag voor de goddelijke werkelijkheid. 

Moge de vraag:
Vanwaar zijt Gij gekomen?
deze kerstdagen
en tot in lengte van dagen
ons allen tot zegen zijn 

Zo wens ik u van harte
een Zalig Kerstmis

 

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.