RK Wageningen

Zondag, 27 september 2020

Palmzondag Jaar A

PALMZONDAG JAAR A

Zacharia  9:9-10

Matteüs  21:1‑11

                                                                                           Wageningen 2014

Er is veel te kijken in het narratief van de intocht. Daar is allereerst het ezeltje, dat zo dominant aanwezig is. Nagenoeg iedereen heeft er immers van gehoord. Het dier is in dit verhaal letterlijk véél-zeggend. Die ezelin is het evangelie binnengekomen via de profeet Zacharia. Het draagt  daarom de profetische boodschap met zich mee, dat Jezus de heilige Stad binnenkomt als een vorst, een koning gelijk. Niet als de opperbevelhebber van de strijdkrachten komt hij, maar als een vredesvorst, als een nederige dienaar van allen. Hij verjaagt de strijdwagens uit de stad, de tanks van zijn tijd. De paarden, of beter: de cavalerie van die dagen, hoort in Jeruzalem niet langer thuis! Jezus en de ezelin, ze horen sinds die dag bij elkaar als twee partners. Beiden dienstbaar, beiden zachtmoedig, beiden dragers en verkondigers van vrede.

Maar vreemd genoeg, het ezeltje symboliseert niet alleen Jezus en zijn komen onder ons, ook wijzelf worden vertegenwoordigd door het dier. Het stond immers vastgebonden. Het moest - net als wij - worden vrijgemaakt, bevrijd van knellende banden en van alles wat ons benauwt. Het moest - weer net als wij - daartoe door de leerlingen naar Jezus gebracht.

De mensen in het verhaal leggen er hun mantels op, daarmee zeggen ze: ik identificeer mij met dit dier. Ik wil óók Jezus verder dragen op zijn Weg, zijn Weg door de wereld, zijn Weg door de tijd. Anderen spreidden hun mantels op de Weg. Ook daar vindt een identificatie plaats: uw Weg, uw kruisweg is ook mijn Weg. Weer anderen kappen groene takken van de bomen en strooien die op de weg. Uw Weg - zeggen ze daar mee - is niet een weg ten dode, zoals het misschien mag lijken, maar de Weg, die naar het leven voert, leven dat duurzaam is en kostbaar. En allen roepen: Baroech Haba, de spreuk die veel pelgrims op een wandbord meebrengen uit Jeruzalem en naast de voordeur ophangen. Wees welkom, betekent die spreuk. Gezegend hij die bij ons komt, hij die zijn leven met ons deelt. Baroech Haba, wees welgekomen, Jezus, Hosanna in den Hoge!

De ezel, de Weg, zij dienen ons en zijn tegelijkertijd onze leermeesters want zij vertellen ons over Jezus: wie hij ten diepste is en hoe zijn levensweg zal verlopen. Én bovendien maken ze duidelijk wat ons te doen staat en wat onze richting is. Namelijk: door de donkere poort naar de lichte Stad.

Maar ondanks alle poëzie, ondank alle zachtmoedigheid en dienaarschap… Jezus komt niet als een doetje. Ezel mag dan tegenwoordig een scheldwoord zijn geworden en de naam van Jezus een betekenloos stopwoordje, Jezus komt weldegelijk met de wan in de hand om de dorsvloer door en door te reinigen! Zodra hij in Jeruzalem is, gaat hij - volgens de profeet Maleachi - de tempel binnen, en bezemt daar met harde hand de gewijde grond schoon. Hij herstelt het Huis van Gebed, en maakt zo de toegang tot de Vader tot een begaanbare weg.

Onmiddellijk na dat geweld zien we opnieuw zijn spreekwoordelijke zachtmoedigheid: blinden, mensen die het niet meer zien zitten, biedt hij nieuw perspectief. Hij opent hun de ogen; en de verlamden, mensen, die niet meer in beweging te krijgen zijn, zet hij weer stevig op hun eigen benen. Want overal waar hij komt, gaat het leven, dat versteend was, weer volop stromen, bloeit het bestaan weer op, en klinkt luid vrolijk kindergezang. Er is ruimte gekomen voor blijdschap en religieuze vreugde. Hosanna voor de zoon van David.

Maar intussen is zijn lot is al beslecht, de intocht in alle nederigheid en zachtmoedigheid ten spijt. De reiniging van de tempel, zijn weldaad aan allen die zijn hulp nodig hebben, vormen de druppel. die de emmer doet overlopen.  De lijdensweek is het die ons wacht.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.